กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนสำหรับครูและนักเรียน
             

                   สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนสำหรับครูและนักเรียน เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจทักษะการใช้ภาษาจีนด้านการฟังและการพูด โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการจัดโครงการนี้ถือเป็นการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมกับการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน

                  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนแบ่งเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ กิจกรรมช่วงเช้า มีการบรรยาย ๒ หัวข้อ ประกอบด้วย “คุณสมบัติของครูสอนภาษาจีน” (สำหรับครู) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพธร ปัจจัยคุณธรรม และ Mrs. Zheng Yan Yan เป็นวิทยากร และเรื่องภาษาจีนเบื้องต้น: อักษรจีน คำศัพท์ บทสนทนาพื้นฐาน (สำหรับนักเรียน) โดยมี อาจารย์ ดร.ชลพัชร์ เต็มสงสัย และอาจารย์ภกุล หทัยรัตนกุล เป็นวิทยากร

                  สำหรับกิจกรรมช่วงบ่าย มีการบรรยายอีก ๒ หัวข้อ คือ “เทคนิคสอนภาษาจีน” (สำหรับครู) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพธร ปัจจัยคุณธรรม และ Mrs. Zheng Yan Yan และหัวข้อ “รู้จักศัพท์เบื้องต้นด้วยรูปภาพ การใช้ภาษาจีนจากสถานการณ์สมมติสำหรับประยุกต์ใช้จริง” (สำหรับนักเรียน) โดย อาจารย์ ดร. ชลพัชร์ เต็มสงสัย และอาจารย์ภกุล หทัยรัตนกุล

                  การจัดโครงการบูรณาการด้านวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียน จำนวน ๑๒๐ คน จากโรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดอุทัยธานี เช่น โรงเรียนบ้านไร่วิทยา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม โรงเรียนบ้านดงยางใต้ โรงเรียนทับทิมอนุสรณ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ