"อาชีพทูตและภาษาสเปนปัจจุบัน"

                    สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ หัวข้อ "อาชีพทูตและภาษาสเปนปัจจุบัน" เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากคุณพิมพ์พิรีย์ มณีรัตน์ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) หัวหน้าฝ่ายเวียดนาม กองเอเชียตะวันออก ๒ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ถึงความสำคัญของการใช้ภาษาสเปนในการทำงาน รวมถึงข้อคิด แรงบันดาลใจ ซึ่งกลั่นกรองผ่านประสบการณ์การทำงานด้านการฑูตในหลายประเทศ

                  คุณพิมพ์พิรีย์ได้เล่าประสบการณ์การทำงานในฐานะเลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน รวมถึงการทำงานในฐานะนักการทูตในประเทศต่าง ๆ พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนและการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานด้านการทูต โดยเฉพาะความสำคัญของภาษาสเปนในการทำงาน ในช่วงหนึ่งคูรพิมพ์พิรีย์ได้แบ่งปันข้อคิดในการทำงานให้กับนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์ทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าว่า............ "ผู้ที่ต้องการทำงานด้านการทูตควรเตรียมพร้อมด้วยการเป็นผู้ใฝ่รู้ รักการอ่านและหา ความรู้รอบตัวอยู่เสมอ อีกทั้งต้องมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี และภาษาสเปนเป็นภาษาหนึ่งที่มีผู้ใช้อย่างกว้างขวาง หากนักศึกษาตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังก็เป็นโอกาสและเป็นข้อได้เปรียบสำหรับการประกอบ อาชีพในอนาคต ทั้งนี้ผู้ที่ศึกษาภาษาอื่น ๆ ก็เช่นกัน ควรศึกษาให้รู้อย่างถ่องแท้เพราะคนที่ รู้ภาษามีมาก แต่จะหาคนที่รู้แท้และมีระดับภาษาที่ดีมากนั้นนั้นมีน้อย และอยากฝากให้ นักศึกษารามคำแหงทุกท่านที่สนใจการทำงานการทูตว่าไม่ต้องกลัวการแข่งขัน ขอให้แสดง ความสามารถและศักยภาพให้เต็มที่ ที่ผ่านมาศิษย์เก่ารามคำแหงได้แสดงผลงานไว้อย่าง ยอดเยี่ยม หากรุ่นน้องต้องการเจริญรอยตามก็ขอให้ขยัน อดทนและพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ" .........เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ