การบรรยายเรื่อง “เคล็ด (ไม่) ลับความก้าวหน้าในอาชีพ”

           คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการบรรยายให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าในหัวข้อเรื่อง “เคล็ด(ไม่)ลับความก้าวหน้าในอาชีพ” เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๒.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเคล็ดลับความก้าวหน้าในอาชีพ ทั้งยังสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการทำงานในสาขาอาชีพของตนเอง โดยวิทยากรมาบรรยายคือ คุณดุษฎี ตันเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโครงการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดยอาจารย์นภสมน นิจรันดร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

          ในการบรรยายครั้งนี้คุณดุษฎีได้ให้ความรู้ ข้อคิด และคำแนะนำในการปรับตัวให้เข้ากับงาน รวมทั้งเทคนิคการทำงานร่วมกับหัวหน้างานที่มีบุคลิกลักษณะในแต่ละรูปแบบ ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกร็ดความรู้และเคล็ดลับในการทำงานอย่างหลากหลาย

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ