โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นฯ ครั้งที่ ๖

 

                        สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยฮิเมจิ ดกเคียว (Himeji Dokkyo University) ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารศรีจุฬาลักษณ์ (SLL) ชั้น ๖ ห้อง ๖๐๕ โดยมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย–ญี่ปุ่น กิจกรรมละลายพฤติกรรมด้วยเกมแบ่งกลุ่มจากการแสดงท่าทางเพื่อสื่อถึงกีฬาที่ชื่นชอบ (ห้ามออกเสียง) การแสดงรำไทย การแสดงมวยไทย และการสาธิตวิธีการเขียนพู่กันญี่ปุ่น นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับสาระความรู้และประสบการณ์ของผู้ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นในโครงการ JENESYS (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths) ๒๐๑๖ โดยนางสาวปวริศา สวัสดี พร้อมด้วยการนำเสนอผลงานวิชาการจากตัวแทนของทั้งสองมหาวิทยาลัยในหัวข้อ “ระบบการรักษาพยาบาลของญี่ปุ่น” และหัวข้อ “ระบบการรักษาพยาบาลของไทย”


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ