โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “พระราชพิธีพระบรมศพในสมัยรัตนโกสินทร์”

          คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “พระราชพิธีพระบรมศพในสมัยรัตนโกสินทร์” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระราชพิธีพระบรมศพ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ มาประยุกต์ใช้ทั้งในการเรียนและการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯที่ประกอบด้วย คณะอาสาสมัครพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร คณะบุคลากรของกรมศิลปากร และนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ โดยมีคณะวิทยากรจากคณะมนุษยศาสตร์ ๓ ท่าน มาบรรยายให้ความรู้และความเข้าใจ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล บรรยายหัวข้อ “ขนบการไว้ทุกข์” อาจารย์ธนโชติ เกียรติณภัทร บรรยายหัวข้อ “ธรรมเนียมสรงน้ำพระบรมศพ” และอาจารย์ภคพล เส้นขาว บรรยายหัวข้อ “ลำดับชั้นของโกศ”

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ