โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ หัวข้อ “การผลิตผลงานวิจัยทางด้านสังคมและวรรณกรรม”

           คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ หัวข้อ“การผลิตผลงานวิจัยทางด้านสังคมและวรรณกรรม” เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทำวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้กับบุคลากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน การบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากร ซึ่งท่านได้เล่าถึงประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในการทำวิจัย รวมทั้งแนะนำเทคนิควิธีต่างๆในการผลิตผลงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยด้านสังคมและวรรณกรรม โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ ให้ความสนใจและเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก


 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ