โครงการอบรม “เทคนิคการตอบข้อสอบกระบวนวิชาเขียนภาษาอังกฤษ กระบวนวิชา ENG2401 ENG2402 ENG3401 และ ENG4401”

           

          ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ จัดโครงการอบรม “เทคนิคการตอบข้อสอบกระบวนวิชาเขียนภาษาอังกฤษ กระบวนวิชา ENG 2401 ENG 2402 ENG 3401 และ ENG 4401” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารศรีจุฬาลักษณ์ ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนวิชาและรูปแบบการเรียนการสอนของทั้ง 4 กระบวนวิชา ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนสอบอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาอีกด้วย

          โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากร ๔ ท่าน ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละกระบวนวิชา ได้แก่ อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล (ENG 2401) อาจารย์รัตน์ฐาภัทร อารยสมโพธิ์ (ENG 2402) อาจารย์อรรถพล ปะมะโข (ENG 3401) และอาจารย์ Rick Lynn Whisenand (ENG 4401) โดยทั้ง ๔ ท่านได้แนะนำเทคนิควิธีการตอบข้อสอบอย่างตรงจุด ยกตัวอย่างข้อผิดพลาดจากการตอบข้อสอบของนักศึกษาในอดีต รวมทั้งข้อควรปรับปรุงเพื่อให้ได้คะแนนสูงขึ้น ซึ่งได้ช่วยให้นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ได้รับประโยชน์อย่างมา

 


 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ