โครงการอบรม “เทคนิคการตอบข้อสอบกระบวนวิชาเขียนภาษาอังกฤษ กระบวนวิชา ENG2401 ENG2402 ENG3401 และ ENG4401”

 

           ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ จัดโครงการอบรม “เทคนิคการตอบข้อสอบกระบวนวิชาเขียนภาษาอังกฤษ กระบวนวิชา ENG2401 ENG2402 ENG3401 และ ENG4401”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารศรีจุฬาลักษณ์ ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๘ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนวิชาและรูปแบบการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาอีกด้วย
          โครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ๔ ท่าน  ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละกระบวนวิชา ได้แก่ อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล (ENG2401) อาจารย์รัตน์ฐาภัทร อารยสมโพธิ์ (ENG2402) อาจารย์อรรถพล ปะมะโข (ENG3401) และอาจารย์ Rick Lynn Whisenand (ENG4401) โดยทั้ง ๔ ท่านได้แนะแนวเทคนิค วิธีการตอบข้อสอบอย่างไรให้ได้คะแนนดี            รวมทั้งยกตัวอย่างประเด็นปัญหาที่นักศึกษามักทำผิด หรือจุดที่ควรแก้ไขปรับปรุงในการตอบข้อสอบให้ได้คะแนนมากขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการตอบข้อสอบกระบวนวิชาเขียนภาษาอังกฤษในครั้งต่อไป

 


 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ