โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DLL (Deutsch lehren lernen) การจัดการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน
                                                                                               หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัล”

                สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DLL (Deutsch lehren lernen) การจัดการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัล” เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง HUB2311 อาคาร ๒ ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับสถาบันเกอเธ่ (Goethe-Institut) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัลแก่คณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาภาษาเยอรมัน การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Prof.Dr. Dietmar Rößler แห่ง Justus Liebig University
Gießen ประเทศเยอรมนี มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย

 

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ