ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการเตรียมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ


          เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการพัฒนานักศึกษา หัวข้อ “ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการเตรียมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเขียนวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์” ณ ห้อง HUB ๑๕๑๙ อาคาร ๑ ชั้น ๕ คณะมนุษยศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธิ หุ่นแสวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการเขียนวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ อย่างถูกต้องและมีศิลปะ  พร้อมทั้งแนะแนวเทคนิคการเขียนอย่างไรให้น่าอ่าน  งานนี้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเกินความคาดหมาย  นักศึกษาและผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรม/ โครงการดี ๆ ในโอกาสต่อไปได้ทาง www.human.ru.ac.th เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ