โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับหลักสูตร
                                                                                       หัวข้อ "การเขียนรายงานใน มคอ.๗ ตามบริบทของมหาวิทยาลัยรามคำแหง"             คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มษ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับหลักสูตร หัวข้อ "การเขียนรายงานใน มคอ.๗ ตามบริบทของมหาวิทยาลัยรามคำแหง" โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวม ๓ ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์วาริศา พลายบัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์