ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีส่วนกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๐


             

               คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ "ก้าวแรกสู่ประตูคณะมนุษยศาสตร์" เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร KTB ๔๐๑ – ๕๐๑ กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลังจากภาคเช้านักศึกษาใหม่ทุกคนได้เข้ารับโอวาทจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และบรรยายพิเศษจากศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงเรียบร้อยแล้ว

               โครงการปฐมนิเทศแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังนั้นจึงมีการจัดเป็นประจำทุกปีก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยภาคเช้าเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รวมทั้งมหาวิทยาลัย และภาคบ่ายเป็นการปฐมนิเทศของคณะ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ได้กำหนดวัตถุประสงค์โครงการฯเพื่อชี้แนะแนวทางการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆในระดับปริญญาตรี รวมทั้งให้คำแนะนำช่องทางการติดต่อเข้ารับบริการด้านต่างๆ และสื่อสารสนเทศที่จำเป็น โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาใหม่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์จริง

              กิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในภาคบ่าย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์กล่าวเปิดโครงการฯ สำหรับนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ก็ได้นั่งแยกเป็นกลุ่มย่อยในแต่ละสาขาวิชา พร้อมมีการแนะนำคณะมนุษยศาสตร์จากวีดีทัศน์ชุดใหม่ล่าสุด แนะนำอาจารย์ผู้สอนของแต่ละสาขาวิชา แนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแนะนำการวางแผนการเรียนในช่วง “วางแผนการเรียนสบายๆ By กรรณิการ์” ซึ่งได้แนะนำการลงทะเบียนเรียนในแต่ละหลักสูตร และข้อควรระวังในการลงทะเบียนเรียน ช่วงท้ายคณาจารย์และนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาได้แยกย้ายไปตามกลุ่มย่อย เพื่อรับทราบระบบการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา

 


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ