ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีส่วนกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๐


              คณะกรรมการกิจการนักศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่: ก้าวแรกสู่ประตูคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อชี้แนะแนวทางการศึกษา โดยแยกตามสาขาวิชา พร้อมแนะนำการให้บริการต่างๆที่นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้หลายช่องทาง การใช้สื่อสารสนเทศที่ควรรู้ รวมทั้งการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร KTB 401 - 501  กองงานวิทยาเขตบางนา   
 
             กิจกรรมช่วงเช้า  เป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐รวมทุกคณะฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  กล่าวต้อนรับและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และมีการบรรยายพิเศษโดย ดร.ศักดา วัตตธรรม ผู้พิพากษาศาลหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 4 ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาเขตบางนา พร้อมถ่ายทอดผ่านสัญญาณดาวเทียมไปยังสาขาวิทยบริการฯ ๒๓ จังหวัด ทั่วประเทศ
             กิจกรรมช่วงบ่าย ได้แยกกลุ่มนักศึกษาตามสาขาวิชาเอก  มีการเปิดวีดีทัศน์ แนะนำและประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์กล่าวเปิดโครงการฯ  มีการแนะนำอาจารย์ผู้สอนของแต่ละสาขาวิชา  แนะนำหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  และ ช่วง“วางแผนการเรียนสบายๆ By กรรณิการ์” คือแนะนำการลงทะเบียนเรียนในแต่ละหลักสูตร  สิ่งที่ควรระวังในการลงทะเบียนเรียน หลังจากนั้นคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาแนะนำแนวทางการศึกษาจำแนกตามกลุ่มนักศึกษาวิชาเอก  ในกิจกรรมครั้งนี้มุ่งหวังให้นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจระบบการเรียนการสอนและการให้บริการต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ และให้นักศึกษาใหม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง