การจัดการเรียนการสอนในยุค Education 4.0

         คณะกรรมการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในยุค Education 4.0” เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ICB 303 ชั้น ๓ อาคารสถาบันคอมพิวเตอร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรสายวิชาการด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาแต่ละกระบวนวิชาและสอดคล้องกับนโยบายของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในยุคปัจจุบัน โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ภู่กาญจน์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ   และการจัดโครงการครั้งนี้ทำให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมได้รับทั้งความรู้ และแนวคิดใหม่ ๆ แล้วยังได้ฝึกปฏิบัติจริงอีกด้วย