การจัดการเรียนการสอนในยุค Education 4.0

               คณะกรรมการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในยุค Education 4.0” เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ICB 303 ชั้น ๓ อาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ภู่กาญจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับคณาจารย์ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาในแต่ละกระบวนวิชา และถือเป็นการเตรียมพร้อมให้บุคลากรได้จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของประเทศไทยยุค ๔.๐ ซึ่งมุ่งขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ได้ฝึกปฏิบัติการสร้าง google classroom การจัดเก็บข้อมูลใน google drive รวมถึงการใช้โปรแกรม Kahoot Poll everywhere และ Pingpong spot ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learningเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ