ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาควิชาประวัติศาสตร์

                ภาควิชาประวัติศาสตร์จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว" เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง HUB ๒๔๑๑ อาคาร ๒ ชั้น ๔ คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อแนะนำแนวทางการศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ และสาขาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวให้แก่นักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งแนะนำให้นักศึกษารู้จักคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชา ตอนท้ายได้มีการฉายภาพยนตร์ที่อิงจากเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์ "Pope Joan" พร้อมนำประเด็นที่ได้จากการรับชม มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์

 เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ