ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาควิชาประวัติศาสตร์

                 ภาควิชาประวัติศาสตร์  จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว" เพื่อแนะนำแนวทางการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ และแนะนำคณาจารย์แต่ละสาขาวิชา ปิดท้ายด้วยการนำเสนอภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกประวัติศาสตร์ เรื่อง "Pope Joan"    เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง HUB๒๔๑๑ อาคาร ๒ ชั้น ๔ ภาควิชาประวัติศาสตร์