โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การนำพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน” ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๕๙ – ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๐  
ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ อาคารสวรรคโลก ชั้น ๖ ห้อง ๖๐๒ (SWB 602) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
และปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ วันที่  ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ           

                   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การนำพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน" ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๐ – ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๐ โดยอบรมทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารสวรรคโลก ชั้น ๖ ห้อง ๖๐๒ (SWB 602) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เพียงด้านการให้ความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่สำคัญในด้านการบ่มเพาะศีลธรรมและจริยธรรมให้แก่สังคมด้วย สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทุกคน นอกจากจะได้รับสาระสำคัญจากหลักธรรมคำสอนโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อบรรยายแล้ว คณะกรรมการดำเนินงานโครงการยังได้จัดทำเอกสารประกอบการบรรยายที่เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนที่น่าสนใจมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกคนด้วย

                   โครงการอบรมนี้เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องยาวนานมากกว่าหนึ่งทศวรรษ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ นับเนื่องตั้งแต่ รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญ์ สมพอง ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กระทั่งปัจจุบันที่ดำเนินโครงการฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เพราะเล็งเห็นความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในการนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะการที่คนในสังคมตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และสามารถนำความรู้ความเข้าใจจากหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ ถือเป็นหลักชัยสำคัญในการดำเนินชีวิต ที่จะทำให้ผู้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ