กิจกรรม “ชุมชนรามฯร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด”

                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในหน่วยงาน พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม “ชุมชนรามฯร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด” เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานหน้าอาคารหอประชุมลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้บุคลากรทุกภาคส่วนทั้งภายในองค์กรและชุมชนโดยรอบ ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งเสพติด และส่งเสริมการเป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติดและเต้นซุมบ้า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า ๓,๐๐๐ คน ทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรชาวรามคำแหง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และชาวชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ