พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทยร่วมกับองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดพิธีสำคัญนี้ขึ้น เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและน้อมรำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ อีกทั้งเป็นการสืบสานคุณค่าประเพณีไหว้ครูอันดีงามของไทย ก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๔๖ รูป เวลา ๐๗.๑๕ น. ณ ลานพระรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นสิริมงคลในวันสำคัญนี้ สำหรับปีนี้คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าร่วมพิธีไหว้ครูเป็นจำนวนมาก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานพิธีและได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดพานไหว้ครู การเขียนเรียงความและบทร้อยกรองเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ