โครงการอบรมความรู้ เรื่อง การปฏิรูปศาสนาสู่การปฏิวัติความคิดในช่วงศริสต์ศตวรรษที่ ๑๖-๑๙

                    ภาควิชาประวัติศาสตร์จัดโครงการอบรมความรู้ เรื่อง “การปฏิรูปศาสนาสู่การปฏิวัติความคิดในช่วง ศริสต์ศตวรรษที่ ๑๖-๑๙” ระหว่างวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพดด้วง อาคาร ๑ ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์ การจัดโครงการครั้งนี้มาจากบันทึกความตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่างภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ กับ Friedrich Schiller University of Jena เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยแก่อาจารย์และนักศึกษา สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ก็ไม่ได้มีเฉพาะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ที่ได้ส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมด้วย การอบรมครั้งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ และ Prof. Dr. Klaus Ries ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) จาก Friedrich Schiller University of Jena ประเทศเยอรมณี มาเป็นวิทยากรบรรยาย

                   สำหรับผู้สนใจสามารถรับรายละเอียดหัวข้อการอบรมในแต่ละสัปดาห์จากภาควิชาประวัติศาสตร์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ