โครงการ “ส่องโลก SOC & ANT” เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่

 

             ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจัดโครงการ “ส่องโลก SOC & ANT” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพดด้วง อาคาร ๑ ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์ โครงการนี้ถือเป็นโครงการใหม่ของภาควิชาฯ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาตามกรอบ TQF โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในศาสตร์ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวมถึงกระบวนการเรียนการสอน วิธีการแสวงหาความรู้และการวิจัย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาใหม่เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ที่ศึกษากับการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญคือการนำไปประกอบอาชีพ

             การจัดโครงการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ทดสอบความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากนั้นจะได้ร่วมกันวิเคราะห์ฉากภาพยนตร์สำคัญ 6 เรื่อง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับประเด็นสำคัญทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้แก่ “10000 BC” “Apocalypto” “Pope Joan” “12 Years a Slave” “Gandhi” และ “Divergent” โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ประจำภาควิชาฯ นำโดย อ.อัญชลา โภชนสมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาฯ ซึ่งรับหน้าที่เป็นวิทยากรหลักในการบรรยายครั้งนี้ด้วย นอกเหนือจากสาระความรู้ที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับแล้ว นักศึกษาใหม่ยังได้ทำความรู้จักคณาจารย์ เลขานุการภาควิชาฯ และรุ่นพี่ในสาขาวิชา ที่ได้ช่วยแนะนำช่องทางการวางแผนชีวิตการเป็นนักศึกษาระหว่างที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย

 

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ