โครงการ “ปฐมนิเทศและเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ” 

            สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก จัดโครงการ “ปฐมนิเทศและเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารสวรรคโลก ชั้น ๖ ห้อง ๖๐๑ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมได้กล่าวต้อนรับผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ๓ แห่ง ได้แก่ Dr. Hans-Dieter Dräxler ผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนการสอนสถาบันเกอเธ่ (Goethe-Institut) ประเทศไทย Prof.Dr. Klaus Ries ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเยนา (Friedrich-Schiller-Universität Jena) และ Dr. Georg Verweyen ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูล DAAD โอกาสนี้ ผู้แทนทั้ง ๓ ท่าน ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน ๕ ทุนให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาเยอรมัน และให้คำแนะนำเรื่องการเรียนภาษาเยอรมัน การปรับตัวในชีวิตมหาวิทยาลัย รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนภาษาเยอรมัน โดยมีคณาจารย์และรุ่นพี่ในสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ร่วมสร้างบรรยากาศภายในงานอย่างอบอุ่น

 

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ