โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมยุคดิจิตอลของอาจารย์ นักศึกษา และบรรณารักษ์ สู่ประชาคมอาเซียน “Program of Competency Development Project for Students, Lecturers and Librarians of Ramkhamhaeng University on ASEAN Cross Culture in Digital Era”

       ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมยุคดิจิตอลของอาจารย์ นักศึกษา และบรรณารักษ์ สู่ประชาคมอาเซียน “Program of Competency Development Project for Students, Lecturers and Librarians of Ramkhamhaeng University on ASEAN Cross Culture in Digital Era” โดยความร่วมมือกับคณะการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาลา (Universiti Teknologi Mara) ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพดด้วง อาคาร ๑ ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ Mr.Amzari Abu Baker ผู้เชี่ยวชาญจาก Universiti Teknologi Mara (UiTM), Faculty of Information Management, Malaysia ซึ่งให้เกียรติมาเป็นวิทยาการบรรยายการอบรมครั้งนี้ พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) เพื่อความร่วมมือทางด้านวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ ของทั้งสองสถาบันการศึกษาในอนาคตอีกด้วย