โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมยุคดิจิตอลของอาจารย์ นักศึกษา และบรรณารักษ์ สู่ประชาคมอาเซียน “Program of Competency Development Project for Students, Lecturers and Librarians of Ramkhamhaeng University on ASEAN Cross Culture in Digital Era”
     

      ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมยุคดิจิทัลของอาจารย์ นักศึกษา และบรรณารักษ์ สู่ประชาคมอาเซียน “Program of Competency Development Project for Students, Lecturers and Librarians of Ramkhamhaeng University on ASEAN Cross Culture in Digital Era” เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพดด้วง อาคาร ๑ ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์ โครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับคณะการจัดการสารสนเทศ (Faculty of Information Management) Universiti Teknologi Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมยุคไร้พรมแดน ซึ่งมีอัตราเร่งที่รวดเร็วยิ่งกว่ายุคใดๆที่ผ่านมา การเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียน จึงเป็นองค์ความรู้สำคัญต่อการปรับตัวของสถาบันการศึกษาในสังคมไทยในปัจจุบันอย่างเลี่ยงไม่ได้

      สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr. Amzari Abu Baker ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสารสนเทศ มาเป็นวิทยาอบรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ รวมทั้งคณะผู้บริหารและคณาจารย์ได้ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) เพื่อจัดทำความร่วมมือทางด้านวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ คณะการจัดการสารสนเทศ Universiti Teknologi Mara (UiTM) ในอนาคตอีกด้วย
เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ