โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลการวิจัย"

 

    เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลการวิจัย" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยี อาคารเวียงคำ ชั้น ๒ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวิมล อังควานิช เป็นวิทยากรบรรยาย อาจารย์อุกฤษฎ์ เฉลิมแสน และอาจารย์ภคพล เส้นขาว เป็นผู้ช่วยวิทยากร การอบรมครั้งนี้ นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้ฝึกปฏิบัติด้านการตั้งสมมติฐานการวิจัย การวิเคราะห์ตัวแปรการวิจัย การถอดรหัสเครื่องมือวิจัย (แบบสอบถาม) การคีย์ข้อมูลลงในโปรแกรม PASW การทดสอบสมมติฐานการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิจัย เรียกได้ว่าได้รับความรู้ด้านการวิจัยอย่างเต็มรูปแบบเลยทีเดียว