“สายใยน้ำเงินทอง ๖๐”

       

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาตร์ เข้าร่วมงาน “สายใยน้ำเงินทอง ๖๐” เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน

                 งาน "สายใยน้ำเงินทอง ๖๐" เป็นกิจกรรมที่ชาวรามคำแหงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเกียรติในวาระการเกษียณอายุราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้อุทิศแรงกายและแรงใจให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหงตลอดมา สำหรับในปีนี้ได้เริ่มงานด้วยพิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และการถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นเป็นกิจกรรมเพื่อจัดเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ วีดิทัศน์แนะนำผู้เกษียณอายุราชการ มีการแสดงบนเวทีหลากหลายชุด เพื่อสร้างความสนุกสนานและประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน

 

 

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ