โครงการอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐”                 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐” เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๑๔๐๔ อาคาร ๑ ชั้น ๔ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ สุนทโรทก รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดงานให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความเข้าใจในนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง รวมถึงการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการอบรมครั้งนี้ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ธรรมโชติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาเป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ