ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ระดับคณะฯ) 

       

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนจากภาควิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพดด้วง อาคาร ๑ ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์ ในครั้งนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย

               - ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤตย์ นิ่มสมบุญ ประธานกรรมการ

               - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ กรรมการ

               - อาจารย์อรอนงค์ อิงชำนิ กรรมการและเลขานุการ

               สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ คณะมนุษยศาสตร์ได้รับผลคะแนนการประเมิน ๔.๒๕ ซึ่งอยู่ในระดับดี โดยคณะกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ และให้ข้อเสนอแนะแก่บุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไปของคณะมนุษยศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ