โครงการนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย “Information Management Knowledge Sharing Usage of Social Media Management Information System Library Service”

 

            ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย “Information Management Knowledge Sharing Usage of Social Media Management  Information System Library Service” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพดด้วง อาคาร ๑ ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์ โครงการนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาการสารสนเทศระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับคณะการจัดการสารสนเทศ (Faculty of Information Management) Universiti Teknologi Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย

            ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้กล่าวเปิดโครงการและให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะการจัดการสารสนเทศ (Faculty of Information Management) Universiti Teknologi Mara (UiTM) รวมทั้งผู้นำเสนอผลงานวิชาการทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย สำหรับการจัดงานเสนอผลงานวิชาการครั้งนี้ นอกจากจะเป็นเวทีให้กับนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านสารสนเทศที่น่าสนใจแล้ว ผู้แทนจาก Universiti Teknologi Mara (UiTM) และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงยังได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเบื้องต้นถึงแนวทางการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) เพื่อความร่วมมือทางด้านวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาทั้งสองแห่งในอนาคตอีกด้วย


                 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ