โครงการพัฒนาบุคลิกภาพตามแนวทางของ Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

 

                           คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพตามแนวทางของ Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์

                           โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ หลายด้าน ดังเช่น การเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้าง การพัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามจากการทำงานเป็นกลุ่ม การมีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกใช้สื่อและเครื่องมือการสืบค้นตลอดจนประเมินข้อมูลได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก  Ms. Sally Tan และ Mr. Aaron Koh จาก Brighton Beyond และมูลนิธิไบรตั้นเพื่อชุมชน (ประเทศไทย) มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การทดสอบบุคลิกภาพ รวมถึงการประยุกต์ใช้บุคลิกภาพให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตต่อไป
เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ