งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ “กษณเวียน เกษียณวาร”

         

               คณะมนุษยศาสตร์จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ “กษณเวียน เกษียณวาร” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวคำอำลาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในปีนี้มีบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ทั้งในอดีตและปัจจุบันเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น เพื่อร่วมเป็นเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

               กิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยการแสดงชุด “ระบำดอกบัว” โดยบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ จากนั้นผู้เกษียณอายุราชการได้กล่าวความในใจและความประทับใจที่มีต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวมนุษยศาสตร์ตลอดระยะเวลาของการทำงาน ก่อนที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยงานส่วนต่างๆจะมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ กระทั่งมาถึงตอนท้ายของงานที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความผูกพันกันระหว่างชาวมนุษยศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันมอบดอกไม้และแสดงมุทิตาจิต พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวได้ว่าแม้วันนี้ในทุกๆปีจะเป็นวันแห่งการอำลา แต่บรรยากาศภายในงานก็อบอวลไปด้วยความสุขและมิตรภาพของชาวมนุษยศาสตร์ที่มีต่อกันอย่างไม่เสื่อมคลาย

             ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากคณะมนุษยศาสตร์ทั้งสิ้น ๖ ท่าน ประกอบด้วย

                      ๑. รองศาสตราจารย์อัจฉรา ไล่ศัตรูไกล ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

                      ๒. รองศาสตราจารย์นัญ เจริญพันธุ์ศิริกุล ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

                      ๓. รองศาสตราจารย์นงเยาว์ ชาญณรงค์ ภาควิชาปรัชญา

                      ๔. อาจารย์อุบลศรี เสนาะรักษ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

                      ๕. นายเอกภพ อาจชอบการ สำนักงานเลขานุการ

                      ๖. นายธวัชชัย ยุติเทพศาล สำนักงานเลขานุการ


 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ