โครงการเรียนรู้โบราณสถานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๓ 

             

                  คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ "โครงการเรียนรู้โบราณสถานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๓" เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ สุนทโรทก รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรตลอดการเดินทางในครั้งนี้ โครงการการเรียนรู้นอกสถานที่ของคณะมนุษยศาสตร์ถือเป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีการเดินทางไปศึกษาเรียนรู้จากสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทยหลายแห่ง เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ได้เรียนรู้และศึกษารากเหง้าความเป็นไทยจากโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย

                ในครั้งนี้ มีผู้ร่วมเดินทางเรียนรู้นอกสถานที่ จำนวน ๔๐ คน โดยได้เดินทางสู่โบราณสถานและสถานที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีหลายแห่ง สำหรับสถานที่แรกคือ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร วัดคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรี ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน คณะผู้เดินทางได้เข้าไปกราบสักการะ "หลวงพ่อโต" เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะได้ร่วมกันชมภาพจิตรกรรมฝาผนังบริเวณระเบียงคดที่บอกเล่าเรื่องราวขุนช้างขุนแผน วรรณคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นได้เดินทางสู่สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นแหล่งโบราณสถานสำคัญในประเทศไทย นอกจากคณะเดินทางได้กราบไหว้ขอพรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแล้ว ยังได้เดินชม "พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร" (อุทยานมังกรสวรรค์) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และตั้งอยู่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี โดยมีการนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์จีนในแต่ละยุคสมัย และความเป็นมาของคนจีนในประเทศไทย ก่อนที่คณะเดินทางจะเข้าไปเยี่ยมชมแลนด์มาร์คของเมืองสุพรรณบุรี “หอคอยบรรหาร-แจ่มใส” สถานที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นหอคอยแห่งแรกและเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองในสวนเฉลิมภัทรราชินี นอกจากคณะเดินทางจะมองเห็นความสวยงามของเมืองสุพรรณบุรีจากมุมสูงแล้ว บริเวณภายในยังมีการจัดแสดงเรื่องราวสำคัญของเมืองสุพรรณบุรีในด้านต่างๆอย่างครบถ้วน ทั้งประวัติศาสตร์ วรรณคดี ศิลปวัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ หลังจากนั้นคณะเดินทางก็ได้ซึมซับบรรยากาศความร่มรื่นจาก “สวนเฉลิมภัทรราชินี” หรือสวนแห่งความรัก ที่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสครบ ๖๐ พรรษา โดยประดับประดาด้วยดอกไม้สีสันสดใส คลอเคล้าไปด้วยเสียงเพลง และการแสดงน้ำพุ เป็นบรรยากาศที่ทำให้คณะเดินทางได้ผ่อนคลาย ก่อนมุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดินทางกลับคณะเดินทางได้แวะเยี่ยมชม “ตลาดเก้าห้อง” ตลาดเก่าแก่อายุกว่า ๑๐๐ ปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่สำคัญแห่งสุดท้ายใน “โครงการเรียนรู้โบราณสถานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๓”

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ