“พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในสมัยรัตนโกสินทร์”

 

           ภาควิชาประวัติศาสตร์ร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ หัวข้อ “พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในสมัยรัตนโกสินทร์” เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร ๒ ชั้น ๒

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ๓ ท่าน ได้แก่ อาจารย์ภคพล เส้นขาว อาจารย์ธนโชติ เกียรติณภัทร และอาจารย์ธนกฤต ลออสุวรรณ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในสมัยรัตนโกสินทร์แก่ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย