"สิทธิมนุษยชนกับปัญหาความมั่นคงร่วมสมัย"

 

      ภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการเสวนา หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับปัญหาความมั่นคงร่วมสมัย” เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง HUB 1507 คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร ๑ ชั้น ๕

      การเสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นาวาโทธนวัฒน์ สมจิตร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาปรัชญา ในการนี้ ภาควิชาปรัชญาขอขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านมา ณ ที่นี้ ขอขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งของการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้การจัดโครงการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทำให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้นอกตำรา นำไปสู่การพัฒนาทางความคิดในอนาคตต่อไป