“เรียนภาษาฝรั่งเศสยุคประเทศไทย ๔.๐”

                   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา หัวข้อ “เรียนภาษาฝรั่งเศสยุคประเทศไทย ๔.๐”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหา และวิธีการเรียนภาษาและวัฒนธรรมภาษาฝรั่งเศสในหลักสูตรใหม่ ที่ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับการเรียนในยุคประเทศไทย ๔.๐ ตามนโยบายของรัฐบาล
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการวางแผนการเรียนให้ได้ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ คณาจารย์ยังให้คำแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันมาช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสอีกด้วย