“เรียนภาษาฝรั่งเศสยุคประเทศไทย ๔.๐”

                        สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก จัดโครงการพัฒนานักศึกษา “เรียนภาษาฝรั่งเศสยุคประเทศไทย ๔.๐” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่กำลังเรียนและสนใจวิชาภาษาฝรั่งเศส ทั้งด้านเนื้อหา วิธีการเรียนภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในหลักสูตรใหม่ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเรียนภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสให้ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้ปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในยุคประเทศไทย ๔.๐ ตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในยุคประเทศไทย ๔.๐ แล้ว ยังได้ทราบแนวทางการวางแผนการเรียนให้ได้ประโยชน์สูงสุดอีกด้วย


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ