“ระบบการอ้างอิงเพื่อเขียนบทความวิชาการ สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์”


          บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับตัวแทนนักศึกษาจัดโครงการพัฒนานักศึกษา หัวข้อ “ระบบการอ้างอิงเพื่อเขียนบทความวิชาการ สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร ๒ ชั้น ๒

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ สุนทโรทก รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ งานนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการอ้างอิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักสากลในรูปแบบต่าง ๆ ตามบริบทของแหล่งข้อมูลแต่ละประเภท เช่น หนังสือ นิตยสาร วารสาร เว็บไซต์ เป็นต้น โดยโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการอ้างอิงเพื่อเขียนงานวิชาการได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง เน้นย้ำให้นักศึกษาเกิดความตระหนักรู้ถึงจริยธรรมทางวิชาการอันมีวิธีการอ้างอิงทางวิชาการเป็นพื้นฐาน และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปเป็นแนวทางในการจัดทำสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องตามหลักการอ้างอิงในอนาคตต่อไป