“ระบบการอ้างอิงเพื่อเขียนบทความวิชาการ สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์”

         

                     บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเรื่อง “ระบบการอ้างอิงเพื่อเขียนบทความวิชาการ สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ สุนทโรทก รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญการเขียนอ้างอิงเอกสารวิชาการรูปแบบต่างๆ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

                   โครงการฯ นี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าใจหลักการอ้างอิงเพื่อเขียนงานวิชาการ รวมทั้งเน้นย้ำให้นักศึกษาตระหนักถึงจริยธรรมทางวิชาการ ซึ่งจะต้องใช้การเขียนอ้างอิงทางวิชาการอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการในอนาคตต่อไป


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ