โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ "เทคนิคการออกข้อสอบ : การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน"

                เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คณะกรรมการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ "เทคนิคการออกข้อสอบ : การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน" เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างและแนวทางในการออกข้อสอบและสามารถนำความรู้และเทคนิคการสร้างข้อสอบไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในรายวิชาที่สอน  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เมษา นวลศรี จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานิกา วิเศษสาธร จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากรในการอบรมฯ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพดด้วง อาคาร ๑ ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์