โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ "เทคนิคการออกข้อสอบ : การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน"

                 คณะกรรมการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน เรื่อง "เทคนิคการออกข้อสอบ : การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน"
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพดด้วง อาคาร ๑ ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธาน
เปิดโครงการฯ
และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒ ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ ดร. เมษา นวลศรี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานิกา วิเศษสาธร ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากรในการอบรมฯ ครั้งนี้

              โครงการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อให้คณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการออกข้อสอบ เพื่อจะสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆ
ในการสร้างแบบทดสอบ ไปปรับประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการเรียนนักศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในรายวิชาต่างๆได้มากยิ่งขึ้น


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ