โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา หัวข้อ “PDCA สำคัญไฉน”

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษา หัวข้อ “PDCA สำคัญไฉน” เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพดด้วง อาคาร ๑ ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์           

           โครงการนี้จัดโดย คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์นภสมน นิจรันดร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงงานด้วยระเบียบวิธี PDCA ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโครงงานต่าง ๆ ของชมรมได้ดียิ่งขึ้น งานนี้มีนักศึกษาจากชมรมต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวแทนผู้นำนักศึกษาจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโครงการตามแบบแผนของ PDCA ได้อย่างถูกต้องในอนาคตต่อไป