โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา หัวข้อ “PDCA สำคัญไฉน”


                 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษา “PDCA สำคัญไฉน” เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพดด้วง อาคาร ๑ ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์นภสมน นิจรันดร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

                โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่อง ที่คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการ PDCA ที่จะช่วยพัฒนาทักษะการทำงานให้แก่นักศึกษา ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโครงการต่าง ๆ ของชมรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การอบรมในครั้งนี้ มีนักศึกษาจากชมรมต่าง ๆ ให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวแทนผู้นำนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมจะนำกระบวนการ PDCA ไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคตต่อไป


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ