ครงการวัฒนธรรมบนสองฝั่งคลองแสนแสบ : ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

                    คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการวัฒนธรรมบนสองฝั่งคลองแสนแสบในหัวข้อ “ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์ โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมดำเนินการมาหลายปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจประวัติความเป็นมาของชุมชนสองฝั่งคลองแสนแสบ โดยในปีนี้ คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมได้เน้นการนำเสนอประเด็นด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนสองฝั่งคลองแสนแสบ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสำนึกรักชุมชนท้องถิ่นของผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณริมคลองแสนแสบในปัจจุบัน รวมถึงตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง

                   ในปีนี้คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง ๓ ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อับดุลเลาะ หนุ่มสุข อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี นิมมานุภาพ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ และอาจารย์สันติ เสือสมิง ที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีอาจารย์ ดร.สมชาย เซ็มมี เป็นผู้ดำเนินรายการ

                    การจัดโครงการฯ ในปีนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจจากภายนอก อีกทั้งยังมีการบันทึกเทปการเสวนาเพื่อนำไปเผยแพร่ โดยสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวี (อังกฤษ: YATEEMTV) มูลนิธิศรัทธาชน เพื่อให้ผู้สนใจที่ไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ได้รับความรู้และความเข้าใจวัฒนธรรมบนสองฝั่งคลองแสนแสบอีกด้วย


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ