โครงการวัฒนธรรมบนสองฝั่งคลองแสนแสบ : ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 18-01-2061

                            คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการวัฒนธรรมบนสองฝั่งคลองแสนแสบ หัวข้อ “ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒  ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์ 

                            โครงการนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนสองฝั่งคลองแสนแสบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  โดยมี
อาจารย์ ดร.สมชาย เซ็มมี เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้รับเกียรติจากวิทยากร ๓ ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข (อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี)  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี นิมมานุภาพ (อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์)   
และอาจารย์สันติ เสือสมิง (ที่ปรึกษาด้านศาสนาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)  ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนสองฝั่งคลอง และที่มาของการตั้งชื่อ “คลองแสนแสบ" โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเกิดความรัก  ความหวงแหนในประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงเกิดการตระหนักรู้ในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภาษาท้องถิ่นต่อไป

                            การเสวนาในครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งบุคลากรของคณะฯ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก รวมถึงสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวี (อังกฤษ: YATEEMTV) จัดโดย มูลนิธิศรัทธาชน ร่วมบันทึกภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ช่องทางต่าง ๆ ของสถานีอีกด้วย