โครงการบริการวิชาการให้แก่สังคม "กาเบรียลามิสตรัล : บทกวีแห่งรัก"

                              สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการให้แก่สังคม "กาเบรียลา มิสตรัล : บทกวีแห่งรัก" เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐-๑๖.๓๐ ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ เพื่อให้คณาจารย์และนักเรียนที่ศึกษาวิชาภาษาสเปนจากโรงเรียนต่างๆ ได้นำเสนอตัวบทคัดสรรจากผลงานของกาเบรียลา มิสตรัล (Gabriela Mistral) นักเขียนหญิงรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมชาวชิลี และเป็นนักเขียนหญิงคนแรกของลาตินอเมริการที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ กิจกรรมนี้เป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชาภาษาสเปนที่จัดต่อเนื่องจากเมื่อวันพฤหัสบดีที่๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้อบรมคณาจารย์ที่สอนวิชาภาษาสเปนจากโรงเรียนต่างๆ รวมถึงนักเรียนที่สนใจและกำลังศึกษาภาษาสเปน เพื่อให้ได้รับประโยชน์และนำไปใช้พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาสเปน จากการได้รู้จักประวัติชีวิตและผลงานของกาเบรียลา มิสตรัล รวมถึงความรู้จากวรรณกรรมลาตินอเมริกา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ