โครงการบริการวิชาการให้แก่สังคม "กาเบรียลามิสตรัล : บทกวีแห่งรัก"

           สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง "กาเบรียลามิสตรัล : บทกวีแห่งรัก" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 2309
เวลา 13.00 – 16.00 น. เพื่ออบรมคณาจารย์ที่สอบภาษาสเปนจากโรงเรียนต่างๆ ให้รู้จักชีวิตและผลงานของกาเบรียลา มิสตรัล  ซึ่งเป็นนักเขียนรางวัลโนเบล และจัดกิจกรรมให้นักเรียนนำเสนอตัวบทคัดสรร
จากผลงานของกาเบรียลา มิสตรัล และวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 12.00-16.30 ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร 2 ชั้น 2 ทั้ง 2 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่นำองค์ความรู้ของอาจารย์ไปบริการวิชาการแก่
สังคมผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีลาตินอเมริกา ส่งเสริมความความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และเกิดประโยชน์ด้านการเรียนการสอนภาษาสเปนในชุมชน