"อ่านสื่อออก ตามสื่อทัน SEASON 3" 

                       

                            คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการ "อ่านสื่อออก ตามสื่อทัน SEASON 3" เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๒.๔๕ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และอาจารย์นภสมน นิจรันดร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานถึงที่มาและความสำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้

                            สำหรับการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และความเข้าใจการเลือกใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน และสามารถนำทักษะการเลือกใช้สื่อไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่ ๓ เพราะเล็งเห็นความสำคัญของทักษะการใช้สื่อ อันเป็นทักษะการใช้ชีวิตและทำงานที่สำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ และยังได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทั้งบุคลากรและนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ตลอดทั้งสองครั้งที่ผ่านมา ในปีนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมก็มีจำนวนมากไม่น้อยไปกว่ากัน ขณะที่บรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยสาระความรู้และความสนุกสนาน ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรม และโครงการดีๆของคณะมนุษยศาสตร์ ได้ที่ www.human.ru.ac.th หรือกดติดตามแฟนเพจคณะของเราได้ที่ www.facebook.com/PRHum/ นะคะ


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ