"อ่านสื่อออก ตามสื่อทัน SEASON 3" 

                        สื่บเนื่องจากการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ ๒๑ หัวข้อ  "อ่านสื่อออก ตามสื่อทัน SEASON 2"  ในปีที่ผ่านมานั้น
ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เป็นอย่างมาก จึงเห็นควรให้จัดต่อเนื่องเป็น SEASON 3  เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารในสังคมปัจจุบัน

                        ในปีนี้ คณะกรรมการกิจการนักศึกษาจัดโครงการนี้ขึ้นอีกครั้ง ภายใต้ชื่อโครงการ "อ่านสื่อออก ตามสื่อทัน SEASON 3" เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม  ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๑๒.๔๕ - ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมพวงแสด  อาคาร ๒ ชั้น ๒  คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเลือกใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน  มีความสามารถในการเลือกใช้สื่อและประเมินข้อมูลได้  และสามารถนำทักษะการเลือกใช้สื่อไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ  เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  เป็นประธานเปิดโครงการ และยังได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ 
นักวิชาการด้านสื่อ  บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสาระความรู้และความสนุกสนาน ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรม และโครงการดี ๆ
จากคณะมนุษยศาสตร์ ได้ที่ www.human.ru.ac.th  หรือกดติดตามเพจนี้ไว้นะคะ