ประชุมสัมมนาวิชาการหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาเยอรมัน 2”             >>>>> เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยความร่วมมือของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาเยอรมัน” (Fehleranalyse) ณ ห้องประชุมพดด้วง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

              >>>>> การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบระดับชาติ Prof. Dr. Karin Kleppin จากมหาวิทยาลัย Ruhr-Universität Bochum เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา ซึ่งประกอบไปด้วย คณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ และนักศึกษาระดับปริญญาโททั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ