เคล็ด (ไม่) ลับความก้าวหน้าในอาชีพ

                      คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าของคณะมนุษยศาสต์
หัวข้อ “เคล็ด (ไม่) ลับความก้าวหน้าในอาชีพ” เมื่อวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในสายอาชีพ หม่อมหลวงวีรอร วรวุฒิ อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกเรือ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ได้บรรยายให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าในด้านการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในอาชีพทั้งสายงานปัจจุบันและในอนาคต ดังเช่นหัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน การเรียนรู้มารยาททางสังคมในองค์กร และการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ