โครงการฝึกอบรม เรื่อง "การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ"

                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและกล่าวต้อนรับวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และยังเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

                    โอกาสนี้ อาจารย์ ดร. มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กล่าวรายงานถึงที่มาและความสำคัญของการจัดงานในวันนี้ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการจัดทำแผนและติดตามผลแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ตระหนักถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของตนเอง และสอดคล้องกับแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  ที่ได้กำหนดให้มีโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA)    ซึ่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับการประเมินอยู่ในลำดับที่ ๒ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ