โครงการฝึกอบรม เรื่อง "การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ"


>>>>>>>> คณะกรรมการจัดทำแผนและติดตามผลแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
และมอบนโยบายแนวทางการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี
และกล่าวรายงาน โดย อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฎยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นผู้บรรยาย
ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช.....

>>>>>>>>> คณะมนุษยศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากรชาวคณะมนุษยศาสตร์ ได้พร้อมใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกัน
อย่างพร้อมเพรียง.....