โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน (MBTI) 

 

                    คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ “พัฒนาบุคลิกภาพตามแนวทางของ Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)” เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์

                   โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากร Mr. Aaron Koh จากมูลนิธิไบรตั้นเพื่อชุมชน (ประเทศไทย) โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของคณะมนุษยศาสตร์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเคารพในกฎระเบียบและข้อบังคับทั้งในระดับองค์กรและสังคม การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และสามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ดีขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม โดยการอบรมครั้งนี้จะเน้นพัฒนาบุคลิกภาพตามแบบ MBTI

                   สำหรับการพัฒนาบุคลิกภาพตามแนวทาง MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) นั้น เป็นการส่งเสริมให้แต่ละคนเข้าใจตนเองเป็นลำดับแรก จากนั้นจึงปรับตัวและเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น อาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมในวันนี้ช่วยให้บุคลากรสายสนับสนุนของคณะมนุษยศาสตร์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งการปฏิบัติงานในสายงานของตนเอง และในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ