โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน (MBTI) 

>>>>> คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำคณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ “พัฒนาบุคลิกภาพตามแนวทางของ Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)” เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์

>>>>> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากมูลนิธิไบรตั้นเพื่อชุมชน (ประเทศไทย) นำโดย Mr. Aaron Koh โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม รวมถึงเสริมสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินข้อมูลได้อย่างเหมาะสม โดยแนวคิดหลักตามแนวทางของ (MBTI) นั้น ส่งเสริมให้เราเริ่มต้นจากการเข้าใจตนเองก่อน แล้วจึงปรับตัวและเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพให้บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน