โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวอุทัยธานี ปีที่ ๕ 

                                                                         บูรณาการร่วมกับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๑

            คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวอุทัยธานี ปีที่ ๕ บูรณาการร่วมกับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี
            เมื่อวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ยุวมัคคุเทศก์
จังหวัดอุทัยธานี โดยแบ่งหัวข้อบรรยาย ดังนี้

  • “การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุทัยธานี” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพอุษา ศรีเพริศ
  • “ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น” โดย รองศาสตราจารย์ณภาจรี นาควัชระ
  • “ความรู้เกี่ยวกับอาจารย์และผลิตภัณฑ์ของจังหวัด” โดย อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล

          หลังจบการบรรยาย ยุวมัคคุเทศก์ที่เข้าร่วมการอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยได้รับฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากวิทยากรทั้งสามท่านอย่างใกล้ชิด
          นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมภาษาจีนให้แก่ยุวมัคคุเทศจังหวัดอุทัยธานี
หัวข้อ “การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพธร ปัจจัยธรรมคุณ
          ซึ่งทั้งสองกิจกรรม ได้รับความสนใจจากยุวมัคคุเทศก์ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก คณะมนุษยศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปบูรณาการ
ต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชนในจังหวัดอุทัยธานีต่อไป