คณะมนุษยศาสตร์ร่วมโครงการบริการวิชาการ-วิชาชีพแก่ชุมชนชาวอุทัยธานี ปีที่ ๕

          คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวอุทัยธานี เป็นปีที่ ๕

ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี

         โอกาสนี้ คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์ได้ร่วมบริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่ชาวอุทัยธานีทั้งสองวัน สำหรับวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันแรก
ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเนื้อหาสำคัญให้แก่ยุวมัคคุเทศก์ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีวิทยากรและหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้

           ๑. “การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุทัยธานี”    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพอุษา ศรีเพริศ

           ๒. “ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น”  โดย รองศาสตราจารย์ณภาจรี นาควัชระ

           ๓. “ความรู้เกี่ยวกับอาจารย์และผลิตภัณฑ์ของจังหวัด”  โดย อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล

นอกจากยุวมัคคุเทศก์จะได้รับความรู้จากการบรรยายของวิทยากรทั้งสามท่านแล้ว ยังได้ทดลองฝึกปฏิบัติ พร้อมกับรับฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากวิทยากรอย่างใกล้ชิด

         ต่อมาในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่สองและเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
ได้จัดกิจกรรมอบรมภาษาจีนให้แก่ยุวมัคคุเทศก์ จังหวัดอุทัยธานี ในหัวข้อการบรรยาย “การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพธร ปัจจัยคุณธรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาจีน พร้อมแนะนำการพัฒนาทักษะการนำภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

          จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชาวอุทัยธานีทั้งสองวัน ได้รับผลการตอบรับจากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน่าพอใจ เพราะไม่เพียงจะมีผู้สนใจจากในจังหวัดอุทัยธานี แต่ยังรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียง คณะมนุษยศาสตร์ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปบูรณาการต่อยอดเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่ชุมชนของตนเองต่อไป
 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ