โครงการบรรยายทางวิชาการ  เรื่อง ความหลากหลายทางภาษาสังคมและวัฒนธรรมในประเทศแอลจีเรีย


                     แอลจีเรีย  หรือชื่อเต็มว่า  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย  (People's  Democratic  Republic  of  Algeria)  เป็นประเทศที่อยู่แถบทวีปแอฟริกาตอนเหนือ มีความใหญ่เป็นอันดับ
สองรองจากประเทศซูดาน 
ภาษาอาหรับและภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่นิยมใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน   ในอดีตประเทศแอลจีเรียเคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมาก่อน  จึงก่อให้เกิดการผสมผสานกัน
ในด้านภาษาสังคมและวัฒนธรรมอย่างแพร่หลายในประเทศทั่วไปที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส  คณะมนุษยศาสตร์ได้เปิดสอนกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมอาหรับและกระบวนวิชาภาษา
และวัฒนธรรมฝรั่งเศสมาอย่างต่อเนื่องโดยมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวหลายท่าน  เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคมในเรื่องที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมในประเทศแอลจีเรีย  ซึ่งมีข้อมูลที่เป็น
ภาษาไทยที่จำกัด 
                    สาขาวิชาภาษาอาหรับ  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกและสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์  จึงได้ร่วมกันจัดโครงการบรรยายทางวิชาการเรื่อง 
"ความหลากหลายทางภาษา สังคม และวัฒนธรรมในประเทศแอลจีเรีย"  ขึ้นในวันอังคารที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมพดด้วง  คณะมนุษยศาสตร์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในประเทศแอลจีเรีย  อีกทั้งยังสามารถนำไปบูรณาการในการบริการวิชาการแก่สังคมกับหลักสูตรสาขาวิชาโทภาษาอาหรับและสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส   โดย
ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ สุนทโรทก  เป็นประธานเปิดโครงการ
และกล่าวต้อนรับวิทยากรของโครงการ  ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์อาคันตุกะ  Prof.Dr. Bachir  Azzeddine  Kardoussi 
จาก  Abdulkader  University  of  Islamic  Sciences  ประเทศแอลจีเรีย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์  ระเบียบโลก  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  และดร.สมชาย  เซ็มมี  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ภาษาอาหรับ  ให้เกียรติ
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  คณาจารย์  นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และนักเรียนจากโรงเรียนพัฒนาการหญิงศึกษา มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง
การบรรยายกันอย่างมากมาย ทั้งคณาจารย์  นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และนักเรียนจากโรงเรียนพัฒนาการหญิงศึกษา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ไปอย่างมากมาย