โครงการบรรยายทางวิชาการ  เรื่อง ความหลากหลายทางภาษาสังคมและวัฒนธรรมในประเทศแอลจีเรีย


             สาขาวิชาภาษาอาหรับ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ร่วมกับสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก จัดโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "ความหลากหลายทางภาษา สังคม และวัฒนธรรมในประเทศแอลจีเรีย" เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพดด้วง อาคาร ๑ ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางภาษา สังคม และวัฒนธรรมของประเทศแอลจีเรีย และยังถือเป็นการบูรณาการความรู้ เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม โดยสาขาวิชาภาษาอาหรับและสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย

             โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ สุนทโรทก รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการฯ และกล่าวต้อนรับวิทยากรทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์อาคันตุกะ Prof. Dr. Bachir Azzeddine Kardoussi และ Prof. Dr. Fatih Halimi จาก Emir Abdelkader University of Islamic Sciences ประเทศแอลจีเรีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์ ระเบียบโลก อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และอาจารย์ ดร. สมชาย เซ็มมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้แก่คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนพัฒนาการหญิงศึกษา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน

           สาขาวิชาภาษาอาหรับและสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้เปิดสอนกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ก็มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว แต่องค์ความรู้ด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมของประเทศแอลจีเรียยังมีข้อมูลที่เป็นภาษาไทยค่อนข้างจำกัด ดังนั้นคณาจารย์ทั้งสองสาขาวิชาจึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการบรรยายทางวิชาการนี้ขึ้น เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรมของประเทศแอลจีเรีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีการผสมผสานภาษาและวัฒนธรรมอาหรับและฝรั่งเศสไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน สำหรับประเทศแอลจีเรีย (Algeria) หรือชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย (People's Democratic Republic of Algeria) ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาทางตอนเหนือ และมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในแอฟริกา หลังจากที่ประเทศซูดานใต้แยกตัวจากประเทศซูดาน  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประชากรชาวแอลจีเรีย
เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม แต่ด้วยประวัติศาสตร์ทางการเมืองและที่ตั้งของประเทศ จึงทำให้แอลจีเรียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากการผสมผสานกับวัฒนธรรมต่างๆ ดังเช่นเรื่องภาษา ชาวแอลจีเรียไม่เพียงใช้ภาษาอาหรับติดต่อสื่อสารกันเช่นเดียวกับชาวมุสลิมในประเทศอื่นๆ  แต่ชาวแอลจีเรียยังใช้ภาษาฝรั่งเศสในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นผลพวงจากประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศแอลจีเรียที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมาก่อน ขณะเดียวกัน ที่ตั้งของประเทศแอลจีเรียยังอยู่ใกล้กับพรมแดนทวีปยุโรป ซึ่งทำให้เกิดการติดต่อแลกเปลี่ยนทางสังคมวัฒนธรรมกับประเทศใกล้เคียงในอีกทางหนึ่งด้วย 

 
เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ