โครงการปัจฉิมนิเทศ  เรื่อง  "พร้อมไหม  จบไปต้องทำงาน" 

                      คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ "พร้อมไหม จบไปต้องทำงาน" เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๒.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ ได้เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน

                     โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยอาจารย์นภสมน นิจรันดร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ร่วมให้การต้อนรับคุณพิมพ์พงษ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพจากสถาบัน Academic Crew และยังเป็นผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน มาบรรยายถึงประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมก่อนทำงานแก่นักศึกษา ทั้งเรื่องการสมัครเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆ และการพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

                      คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าในแต่ละปีมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวนมาก ซึ่งทุกคนต่างมุ่งหวังที่จะมีงานที่ดีและมั่นคง ส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูงมากในตลาดแรงงานยุคปัจจุบัน ดังนั้นบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ที่จะต้องก้าวสู่ตลาดแรงงาน จึงไม่เพียงจะมีความรู้ทางวิชาการ แต่ยังต้องมีทักษะด้านอื่นๆประกอบด้วย

           

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ