โครงการปัจฉิมนิเทศ  เรื่อง  "พร้อมไหม  จบไปต้องทำงาน" 

            ในแต่ละปีมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวนมาก  ซึ่งทุกคนต่างมุ่งหวังในการได้มีงานทำที่ดี  งานที่มั่นคง  แต่ต้องยอมรับว่าการแข่งขันในตลาดแรงงานปัจจุบันก็สูงมากเช่นกัน  ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการหางาน  ได้ทำงานที่ตนมุ่งหวังนั้นนอกจากความรู้เชิงวิชาการแล้ว  ยังต้องมีการเตรียมตัวในด้านอื่นๆประกอบด้วย  คณะกรรมการกิจการนักศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์  ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ  เรื่อง  "พร้อมไหม  จบไปต้องทำงาน"  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์  กฎระเบียบในการรับสมัครงานขององค์กรต่างๆ  เกิดทักษะในการสร้างสัมพันธภาพและเตรียมความพร้อมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น    อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานจริง 

          งานนี้ก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ  เชษฐสุมน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  เป็นประธานเปิดโครงการฯ  พร้อมด้วยอาจารย์นภสมน นิจรันดร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ  คุณพิมพ์พงษ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพจากสถาบัน Academic Crew และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทย วิทยากรในงานนี้ 
เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๒.๔๕ - ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมพวงแสด  อาคาร ๒  ชั้น ๒  คณะมนุษยศาสตร์    ผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการทำงานและสามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได้ในอนาคต