โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว ครั้งที่ ๗


                      เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว  ประเทศญี่ปุ่น  มีความร่วมมือจัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๕๕  และ
ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว  โดย  ศาสตราจารย์  ดร.มาสะคะสุ  โอซากิ  ได้นำคณะนักศึกษาและอาจารย์มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยรามคำแหงและร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษา
และวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นกับนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์  ในวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

                     การเรียนภาษาจำเป็นต้องเรียนทั้งภาษาและวัฒนธรรมควบคู่กันไปจึงจะสามารถสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  การที่นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทั้งภาษาและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์จะทำให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาญี่ปุ่นได้สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดี  อันก่อให้เกิดความก้าวหน้าด้านภาษาและวัฒนธรรมทั้ง  ๒  ชาติ  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมแนวคิดการศึกษาไทยแลนด์  ๔.๐  พัฒนาศักยภาพของนักศึกษารอบด้าน  โดยมุ่งเน้นที่ความสนใจเฉพาะตนของนักศึกษา  และด้วยเหตุนี้สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์  จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว  และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง  และผู้สนใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นขึ้น  ภายใต้ชื่อ "โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น  กับมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว  ครั้งที่ ๗"  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  และวันจันทร์ที่  ๒๖ - วันอังคารที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมพวงแสด  ชั้น ๒  อาคาร  ๒  คณะมนุษยศาสตร์  และห้องประชุมพดด้วง  ชั้น ๓  อาคาร ๑  คณะมนุษยศาสตร์  เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น  สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาญี่ปุ่น  และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาสนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ของสาขาภาษาญี่ปุ่น
โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติ
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. อาจรณ  เชษฐสุมน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากร  โครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่าน  นำโดย

                          ๑. ศาสตราจารย์  ดร.Osaki  Masakazu 
                          ๒. อาจารย์ Ai  Murasaki 
                          ๓. อาจารย์ Eri  Tamaki 
                          ๔. อาจารย์สิริศิระ  โชคทวีกิจ 
                          ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา  เมธีภาคยางกูร
                          ๖. อาจารย์ดุสิตา  ปริญญาพล
                          ๗. อาจารย์พรทิพย์  วาคาบายาชิ

                     สลับสับเปลี่ยนกันมาบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้กันตามลำดับ  ซึ่งในงานมีทั้งอาจารย์และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว  อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง  และผู้สนใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นทั่วไปเข้าร่วมโครงการอย่างมากมาย  บรรยากาศทั้ง ๓  วันเต็มไปด้วยสาระความรู้  และความสนุกสนาน