โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว ครั้งที่ ๗

                 

                   สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก    ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว (Himeji-Dokkyo University) "โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว
ครั้งที่ ๗"   เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาไทย
และนักศึกษาญี่ปุ่น และยังเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาชาวไทยสนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ   ที่จัดโดยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น
ขณะเดียวกัน ก็เป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับยุคการศึกษาไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ
ด้วยตนเอง

                                     โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการฯ และกล่าวต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนำโดย Prof. Dr. Masakazu Osaki ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ยังมีคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และสาขาวิชาอื่นๆในภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  มาร่วมเป็นวิทยากรให้สาระความรู้และความสนุกสานในกิจกรรมครั้งนี้ที่จัดขึ้นเป็นระยะเวลา ๓ วัน ทั้งอาจารย์พรทิพย์ วาคาบายาชิ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา เมธีภาคยางกูร อาจารย์ดุสิตา ปริญญาพล อาจารย์พัฒนเดช กอวัฒนา Ms. Ai Murasaki และMs. Eri Tamaki

                                    โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ ๗ นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียวได้ตกลงร่วมมือกันจัดโครงการแลกเปลี่ยนนี้ขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ผู้เรียนจะต้องมีความรู้และความเข้าใจทั้งภาษาและวัฒนธรรมควบคู่กันไปจึงจะสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นการที่นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทั้งภาษาและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ จึงเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาญี่ปุ่นได้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และก่อให้เกิดความก้าวหน้าด้านภาษาและวัฒนธรรมให้กับทั้งสองประเทศอีกด้วย

 


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ