โครงการปัจฉิมนิเทศ เรื่อง “เตรียมบัณฑิตสู่สังคม”


                             เมื่อโลกก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑  สังคมไทยมีการพัฒนาไม่หยุดยั้ง  สังคมยุคนี้มีแนวโน้มเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่แข่งขันสูง  ต้องอาศัยเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่  ขณะเดียวกันสถาบัน
การศึกษาก็มีบทบาทในการผลิตผู้จบการศึกษาให้มีศักยภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน  และเพื่อให้นักศึกษาภาควิชาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์  มีความพร้อมในการเข้าสู่องค์กรต่างๆ 
                             ภาควิชาภาษาตะวันตกจึงตระหนักว่าควรให้ความรู้การเตรียมพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา  จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ  เรื่อง "เตรียมบัณฑิตสู่สังคม"  โดยบรรยาย
ในหัวข้อ"เส้นทางสู่อาชีพในศตวรรษที่  ๒๑"  ขึ้นในวันศุกร์ที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมพวงแสด  อาคาร ๒  ชั้น ๒  คณะมนุษยศาสตร์   เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้มีลักษณะพึงประสงค์ตามความต้องการของนายจ้างทั้งด้านความรู้  ความเชี่ยวชาญและทักษะในการประกอบอาชีพ  โครงการฯ นี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สิริชัย  โชคชัยสัมฤทธิ์ 
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก  มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากร  โดยได้รับเกียรติจาก  คุณพิมพิรีย์  มณีรัตน์  เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ 
มาบรรยายเรื่อง "เส้นทางอาชีพด้านการต่างประเทศ"  อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณพงศ์พันธุ์  จันทร์สุกรี  ผู้เชี่ยวชาญงานธุรกิจการท่องเที่ยว  มาบรรยายเรื่อง  "เส้นทางอาชีพด้านงานธุรกิจการท่องเที่ยว" 
เนื้อหาความรู้สาระสำคัญต่างที่วิทยากรทั้งสองท่านมาบรรยายมีประโยชน์เป็นอย่างมาก  ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้  ความเข้าใจ  ด้านเส้นทางสายอาชีพที่หลากหลาย  ได้แก่ 
งานการต่างประเทศและงานธุรกิจการท่องเที่ยว  อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเลือกเส้นทางอาชีพได้อีกด้วย