โครงการอบรม  “ เกณฑ์ EdPEx : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ”

 

                      คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรม “เกณฑ์ EdPEx : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธาน
เปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีย์กมล รัชนกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

                     การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้อยู่ในระดับสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
เกณฑ์ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) หรือเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศนั้น เป็นที่ยอมรับและใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระดับนานาชาติมาแล้ว ดังนั้นการสร้างความรู้และความเข้าใจต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพใหม่นี้ จึงน่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์นำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้มาปรับประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ